Obsah fóra hifi.slovanet.sk hifi.slovanet.sk


 
 FAQFAQ   HľadaťHľadať   Zoznam užívateľovZoznam užívateľov   Užívateľské skupinyUžívateľské skupiny   RegistráciaRegistrácia 
 NastaveniaNastavenia   Súkromné správySúkromné správy   PrihláseniePrihlásenie 
https://www.tnt-audio.com/gif/smallstereo_white.gif

Člen Maxxes
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalšia
 
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Bojisko / offtopisko
Zobraziť predchádzajúcu tému :: Zobraziť nasledujúcu tému  
Autor Správa
boxer
Hifi expert


Založený: 15 apríl 2008
Príspevky: 1167

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 09:55:03    Predmet: Odpovedať s citátom

Tady si to snad najdete,podtrhávat to nebudu.

------------------------------------------------------------------------------------
Oddíl první: Obecná ustanovení o kupní smlouvě
§ 588
Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

§ 589
Cenu je třeba sjednat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, jinak je smlouva neplatná podle § 40a.

§ 590
Není-li dohodnuto jinak, přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu koupě, včetně užitků, současně s nabytím vlastnictví. Jestliže nabude kupující vlastnictví dříve než dojde k odevzdání předmětu koupě, má prodávající až do odevzdání práva a povinnosti schovatele.

§ 591
Není-li dohodnuto jinak, ani není-li to obvyklé, jsou účastníci povinni plnit bez zbytečného odkladu. Prodávající je oprávněn odevzdání předmětu koupě odepřít, nezaplatí-li kupující cenu včas. Odesílá-li se předmět koupě na místo plnění nebo určení, není kupující povinen zaplatit cenu, dokud nemá možnost si předmět koupě prohlédnout.

§ 592
Je-li kupující v prodlení s převzetím, může prodávající předmět koupě uložit na náklad kupujícího ve veřejném skladišti nebo u jiného schovatele nebo jej může po upozornění prodat na účet kupujícího. Jde-li o věc podléhající rychlé zkáze a není-li na upozornění čas, upozornění není nutné.

§ 593
Není-li dohodnuto jinak, nese náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě, zejména náklady měření, vážení a balení, prodávající a náklady spojené s převzetím kupující; je-li věc odesílána na místo, které není místem splnění, nese náklady odeslání kupující.

§ 594
Má-li prodávající předmět koupě odeslat na místo splnění nebo určení, platí, že věc byla předána v době, kdy byla předána k přepravě, pokud nebylo dohodnuto jinak.

§ 595
Tomu, kdo koupí budoucí užitky nějaké věci úhrnem nebo s nadějí na nejisté budoucí užitky, patří všechny užitky řádně vytěžené. Nese však ztrátu, bylo-li jeho očekávání zmařeno.

§ 596
Má-li věc vady, o kterých prodávající ví, je povinen kupujícího při sjednávání kupní smlouvy na ně upozornit.

§ 597
(1) Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit.
(2) Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

§ 598
Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

§ 599
(1) Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců, jde-li o vady krmiv do tří týdnů, a jde-li o vady zvířat, do šesti týdnů po převzetí věci.
(2) Právo na náhradu nutných nákladů může kupující uplatnit u soudu, jen jestliže náklady prodávajícímu oznámí ve lhůtě uvedené v odstavci 1.

§ 600
Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

Oddíl druhý: Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
§ 601 Výhrada vlastnictví
Má-li vlastnictví k prodané movité věci přejít na kupujícího až po zaplacení ceny, musí být tato výhrada dohodnuta písemně. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, přechází nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení na kupujícího odevzdáním věci.

Předkupní právo
§ 602
(1) Kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby ji chtěl prodat, má předkupní právo.
(2) Takové právo lze dohodnout i pro případ jiného zcizení věci než prodejem.

§ 603
(1) Předkupní právo ukládá povinnost pouze tomu, kdo slíbil věc nabídnout ke koupi.
(2) Předkupní právo lze dohodnout i jako věcné právo, které působí i vůči nástupcům kupujícího. Smlouva se musí uzavřít písemně a předkupní právo se nabývá vkladem do katastru nemovitostí. Nekoupil-li prodávající věc nabídnutou kupujícím, zůstává mu zachováno předkupní právo i vůči jeho právnímu nástupci.
(3) Bylo-li předkupní právo porušeno, může se oprávněný buď na nabyvateli domáhat, aby mu věc nabídl ke koupi, anebo mu zůstane předkupní právo zachováno.

§ 604
Předkupní právo nepřechází na dědice oprávněné osoby a nelze je převést na jinou osobu.

§ 605
Není-li dohodnuta doba, do kdy má být prodej proveden, musí oprávněná osoba vyplatit movitost do osmi dnů, nemovitost do dvou měsíců po nabídce. Uplyne-li tato doba marně, předkupní právo zanikne. Nabídka se vykoná ohlášením všech podmínek; jde-li o nemovitost, musí být nabídka písemná.

§ 606
Kdo je oprávněn koupit věc, musí zaplatit cenu nabídnutou někým jiným, není-li dohodnuto jinak. Nemůže-li věc koupit nebo nemůže-li splnit podmínky nabídnuté vedle ceny a nelze-li je vyrovnat ani odhadní cenou, předkupní právo zanikne.

Právo zpětné koupě
§ 607
(1) Kdo prodá movitou věc s výhradou, že má právo žádat vrácení věci do určité doby po koupi, vrátí-li kupujícímu zaplacenou cenu, má právo zpětné koupě.
(2) Smlouva o právu zpětné koupě musí být uzavřena písemně.

§ 608
(1) Právo zpětné koupě musí prodávající uplatnit písemnou formou, a není-li dohodnuto jinak, nejpozději do jednoho roku od odevzdání věci kupujícímu, jinak právo zpětné koupě zanikne.
(2) Využije-li prodávající práva zpětné koupě, musí kupující vrátit věc bez zbytečného odkladu a každá strana má práva a povinnosti, které měla druhá strana z původní kupní smlouvy.

§ 609
(1) Týká-li se právo zpětné koupě věci určené podle druhu, vzniká uplatněním tohoto práva kupujícímu závazek vrátit věc téhož druhu.
(2) Týká-li se právo zpětné koupě věci jednotlivě určené, je kupující povinen vrátit tutéž věc, kterou koupil. Smlouva o zcizení věci, jíž bylo porušeno právo zpětné koupě, je neplatná.

§ 610 Jiná vedlejší ujednání
(1) Účastníci mohou písemnou smlouvou dohodnout i jiná vedlejší ujednání mající povahu výhrad a podmínek připouštějících zánik právního vztahu založeného kupní smlouvou.
(2) Pokud se účastníci nedohodli jinak, zanikají tyto výhrady a podmínky nejpozději uplynutím jednoho roku od uzavření kupní smlouvy, jestliže je prodávající v této lhůtě neuplatnil.

Oddíl třetí: Směnná smlouva
§ 611
Ustanovení o kupní smlouvě se přiměřeně použijí i na smlouvu, podle které si smluvní strany směňují věc za věc, a to tak, že každá ze stran je považována ohledně věci, kterou směnou dává, za stranu prodávající, a ohledně věci, kterou směnou přijímá, za stranu kupující.

Oddíl čtvrtý: Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě
§ 612
Jestliže fyzická nebo právnická osoba prodává zboží jako podnikatel (dále jen "prodávající") v rámci své podnikatelské činnosti, platí kromě obecných ustanovení o kupní smlouvě i následující ustanovení § 613 až 627.

§ 613
Věci lze prodávat i na objednávku. Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě a není-li lhůta dohodnuta, ve lhůtě přiměřené okolnostem. Nestane-li se tak, objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupením objednatele od smlouvy není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

§ 614
(1) Je-li prodávající podle dohody s kupujícím nebo podle povahy věci povinen dodat věc na místo určené kupujícím, kupující je povinen převzít věc při dodání. V ostatních případech je kupující povinen převzít věc při prodeji, nedohodne-li se s prodávajícím jinak.
(2) Nepřevezme-li kupující věc v době uvedené v odstavci 1, prodávající je oprávněn požadovat poplatek za uskladnění; výši poplatku stanoví zvláštní předpis, popřípadě určuje dohoda mezi účastníky.
(3) Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Při samoobslužném prodeji dochází k převodu vlastnictví ke koupené věci okamžikem zaplacení ceny za vybrané zboží. Do tohoto okamžiku může kupující vybrané zboží vrátit na původní místo. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.

§ 615
Plnění, která se s prodejem věci obvykle neposkytují, je třeba zvláště dohodnout.

Jakost a množství
§ 616 Shoda s kupní smlouvou
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.4)
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- -li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

§ 617
Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem nebo je upraveno technickou normou, je prodávající povinen kupujícího s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. Nesplní-li prodávající tuto povinnost, je povinen nahradit kupujícímu škodu z toho vzniklou.

§ 618
Věci, které mají vady, jež nebrání, aby mohlo být věci užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny, než je obvyklá cena bezvadné věci; kupujícího je třeba upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

Odpovědnost za vady prodané věci
§ 619
(1) Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
(2) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
(3) Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

§ 620
(1) Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy4a) lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
(2) U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu, může být zvláštním právním předpisem záruční doba prodloužena nad dobu uvedenou v odstavci 1; prodloužení záruční doby se může týkat i jen některé součástky věci.
(3) Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.
(4) Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.
(5) Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně; v záručním listě pak určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky.

§ 621
Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

§ 622
(1) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
(2) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
(3) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

§ 623
Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

§ 624
Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

§ 625
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.

§ 626
(1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
(2) Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po koupi; jinak práva zaniknou.
(3) U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců; tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci.

§ 627
(1) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.
(2) Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
(3) Jakákoliv ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, uzavřená před uplatněním práva z odpovědnosti za vadu prodané věci, pokud by v jejich důsledku toto právo zaniklo nebo bylo omezeno, jsou neplatná.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
merhaut
Hifi expert


Založený: 12 október 2006
Príspevky: 2580

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 10:00:23    Predmet: Odpovedať s citátom

I ty jeden, tohle Hlava nepobere...
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
TomasT
Hifi expert


Založený: 02 február 2007
Príspevky: 1437

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 10:03:01    Predmet: Odpovedať s citátom

Tu je veselo -))))) uz zanikaji nejprestiznejsi spickove firmy -) Nicmene neresime odstoupeni od smlouvy, ale neochotu opravit vadny vyrobek, presto ze to vyrobce garantuje.
A misto toho merhaut zesmesnuje Hlavu.

Samozrejme ze lze uplatnit reklamaci u prodejce kde to bylo zakoupeno a jiste bude vyrizena ke spokojenosti, jenze vyrobce garantuje ze lze vyrobek reklamovat samostatne a bez ucasti prodejce a to v kterekoliv casti EU. Coz evidentne nekteri nechapou.

Podobne zaruky maji automobilky. Cili koupim si noveho mercedesa, pojedu daaaleko za hranice a tam se mi auto poroucha vlivem vyrobni vady. Uz vidim jak mne kluci v jinem state vyfakujou ze si mam jit za svym prodejcem ktery mi ten krap prodal. V tu chvili by totiz dotycny servis prisel o veskere moznosti pusobeni pro tuto znacku. Nejen ze mi ten kram opravi, ale jeste mi poprejou stastnou cestu -))))
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
TomasT
Hifi expert


Založený: 02 február 2007
Príspevky: 1437

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 10:09:31    Predmet: Odpovedať s citátom

merhaut napísal:
I ty jeden, tohle Hlava nepobere...
Jen aby to pobral mr. merhaut...

§ 625
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.

finito.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
sostakovic
Nádejný hifista


Založený: 15 apríl 2008
Príspevky: 78
Bydlisko: Plzeň

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 10:39:55    Predmet: Odpovedať s citátom

TomasT napísal:

Samozrejme ze lze uplatnit reklamaci u prodejce kde to bylo zakoupeno a jiste bude vyrizena ke spokojenosti, jenze vyrobce garantuje ze lze vyrobek reklamovat samostatne a bez ucasti prodejce a to v kterekoliv casti EU. Coz evidentne nekteri nechapou.


Nevím ck kdo nechápe, ale myslím, že to bylo řečeno naprosto jasně.

pokud někdo nechápe tak ještě jednou:
V ČR je záruka 2 roky, v zemích EU kratší. Obvykle 1 rok.
V prvním roce tedy servis zboží opraví. Ve druhém roce ne, protože bylo koupeno v zemi, kde je záruka 1 rok.

Že to servis neopraví v druhém roce je jasné. Náklady na dvouletou záruku nese distributor pro ČR. A platí je ze zisku z prodeje zboží prodaného v ČR.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
sostakovic
Nádejný hifista


Založený: 15 apríl 2008
Príspevky: 78
Bydlisko: Plzeň

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 10:46:40    Predmet: Odpovedať s citátom

TomasT napísal:

§ 625
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.

finito.


Ano, nevím na co to byla reakce, ale nevidím v tom žádný rozpor s tím co psal Merhaut, nebo já.

Co myslíte, že se stane, pokud "Podnikatel určený k opravě" neprovede opravu v zákonném termínu? Problém musí zákazník řešit s prodejcem. Se sevisem nemá uzavřenou kupní smlouvu. Pokud od ní chce tedy odstoupit, musí za prodejcem.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
TomasT
Hifi expert


Založený: 02 február 2007
Príspevky: 1437

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 11:23:48    Predmet: Odpovedať s citátom

ano, ale my se nebavime o odstoupeni od smlouvy, ale o neochote tuto zarucni opravu vubec prijmout a provest !!!

To je ten rozpor... Ne jestli je rok nebo dva nebo pet. Nejsme s tim ve sporu. Pouze s tim, ze nemusim uplatnit reklamaci u prodejce, ale v nejblizsim servisu ktery je autorizovany vyrobcem a ten pokud je na vyrobek celosvetova zaruka jej nesmi odmitnout, ale musi ho opravit.

Dalsi rozpor vidim v tom, ze prodavam li vec jako soukroma osoba, nemusim absolutne resit zda ma nebo nema navod v patricnem jazyce. Proste za nejakou cenu koupim a za nejakou prodam, zdali vydelam nebo prodelam je irelevantni.

To jak je kdo vycurany a zda kupujicimu to za to stoji je jina kapitola.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
merhaut
Hifi expert


Založený: 12 október 2006
Príspevky: 2580

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 11:39:29    Predmet: Odpovedať s citátom

Taková naivita je už jen k pousmání. Schování se za institut prodávajícího občana je "obchodnická" obrana na úrovni valu na dětském pískovišti...

Naposledy upravil merhaut dňa Po august 10, 2009 11:40:59, celkom upravené 1 krát.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
Donuts
Hifista


Založený: 21 december 2006
Príspevky: 228

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 11:40:43    Predmet: Odpovedať s citátom

Takze merhaut zase nepochopil.
_________________
Můžu z toho udělat článeček na titulku?
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
merhaut
Hifi expert


Založený: 12 október 2006
Príspevky: 2580

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 11:45:12    Predmet: Odpovedať s citátom

Jedině tu naivitu.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
Hlava
Hifi expert


Založený: 30 október 2006
Príspevky: 1123
Bydlisko: 1978-1996 Přerov / 1996-2002 Ostrava / 2002-2011 Brno / 2011-? Praha

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 12:02:02    Predmet: Odpovedať s citátom

merhaut napísal:
Tak tak, už i Hlava by to mohla pochopit...

merhaut napísal:
I ty jeden, tohle Hlava nepobere...

Merhaute, ty máš nějaké psychické problémy?
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail Zobraziť autorové WWW stránky
sostakovic
Nádejný hifista


Založený: 15 apríl 2008
Príspevky: 78
Bydlisko: Plzeň

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 12:18:31    Predmet: Odpovedať s citátom

To, že může zákazník reklamovat zboží v servisu jem psal již výše, takže žádný rozpor není.

Myslím si ale, že solidní prodejce upřednostní, pokud zákazník přinese vadný přístroj k němu, ne rovnou do servisu. Řada reklamací se vyřeší pouuze přenastavením přístroje. (Nejedná se o vadu, ale zákazník si přístroj "rozhodil") Pokud reklamuje zákazník v servisu a jsou komplikace s vyhotovením opravy, mohou nastat některé technické problémy.

Ohledně té neochoty: to nevím, asi záleží na výrobci. Například u Nikonu v prvním roce žádná neochota není.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
sostakovic
Nádejný hifista


Založený: 15 apríl 2008
Príspevky: 78
Bydlisko: Plzeň

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 12:37:59    Predmet: Odpovedať s citátom

pro Hlavu,

to, že Merhaut na forech rád zesměšňuje přispívající, je známé. Pokud má tu možnost, naveze se do někoho.
Lidí, kteří mohou někoho snadno zesměšnit, je mnoho, ale Merhaut se v tom vysloveně vyžívá.
Těžko říct, proč to dělá...
Většina lidí upozorní na chybu decetntě, merhaut nadřazeně a arogantně.
Myslím si, že tím dává najevo, že je chytrej a vzdělanej. Very Happy
Zároveň si myslím, že pokud bychom se setkali osobně, nebyl by tak arogantní. Prostě to patří k jeho stylu internetové komunikace...

Lépe to asi bude ignorovat a brát to jako zpestření.

Sorry za OT
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
TomasT
Hifi expert


Založený: 02 február 2007
Príspevky: 1437

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 12:44:02    Predmet: Odpovedať s citátom

Merhaut je proste "svuj" Laughing Laughing Laughing

Samozrejme ze to dela za ucelem zisku, to je asi kazdemu jasne, ale nic mu nezakazuje aby s tim prestal, neni to nic nelegalniho v ramci eu, protoze dph zaplatil ve state porizeni, dph neuplatnuje, mame bezcelni zonu v ramci eu, co chces jeste vic ??? Proste si muzu nakupovat zbozi klidne u soudruhu v rakousku a dovezt ho sem a zde nasledne prodavat na inzerat jak se mu zlibi.

pro sostakovice: je dnes zcela bezne, u nektereho typu zbozi, ze zazadam online o reklamaci, je mi prideleno cislo a na zaklade tohoto cisla si sjednam na bezplatne lince kdy a dokonce i v kolik hodin si pro to DHL, PPL ci jina transportni sluzba prijede. Neplatim ani tu podelanou dopravu, protoze jsem si ji uz zaplatil v cene toho vyrobku. Zarizeni dojede do servisu, nasledne se opravi a doputuje stejnou cestou zpet.

Jenom predstava ze to mam tahat pres dve mesta k prodejci, zabit s tim pul den casu mne desi.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
sostakovic
Nádejný hifista


Založený: 15 apríl 2008
Príspevky: 78
Bydlisko: Plzeň

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 12:59:09    Predmet: Odpovedať s citátom

TomasT napísal:

pro sostakovice: je dnes zcela bezne, u nektereho typu zbozi, ze zazadam online o reklamaci, je mi prideleno cislo a na zaklade tohoto cisla si sjednam na bezplatne lince kdy a dokonce i v kolik hodin si pro to DHL, PPL ci jina transportni sluzba prijede. Neplatim ani tu podelanou dopravu, protoze jsem si ji uz zaplatil v cene toho vyrobku. Zarizeni dojede do servisu, nasledne se opravi a doputuje stejnou cestou zpet.

Jenom predstava ze to mam tahat pres dve mesta k prodejci, zabit s tim pul den casu mne desi.


Souhlasím

K té prodejní aktivitě zdejšího člena: pokud splní všechny zákonné podmínky v prodeji, vede účetnictví (pro Merhauta: nebo daňovou evidenci Very Happy ), platí daně, je vše v pořádku. Vyhodnotí-li ho zákazník jako vhodného a důveryhodného partnera, není v tom žádný problém.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
merhaut
Hifi expert


Založený: 12 október 2006
Príspevky: 2580

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 13:37:26    Predmet: Odpovedať s citátom

Cituji
A - "Unika vam jedno podstatne, ten "clapec" to nejspis nepúrodava na zivnostensky list"
B - "Samozrejme ze to dela za ucelem zisku, to je asi kazdemu jasne" .

Příznačné pro tuto debatu je, že někomu, komu nic neunikne a je všechno tak jasné, viz citace, uniká zásadní trivialita, a to, že AB jaksi nelze provozovat současně...
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
TomasT
Hifi expert


Založený: 02 február 2007
Príspevky: 1437

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 14:04:18    Predmet: Odpovedať s citátom

Koupim si na dovolene 5 integrovanych obvodu a nasledne je prodam. Musim si zridit zivnostensky list, jeste ze to vim -)))))
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
sostakovic
Nádejný hifista


Založený: 15 apríl 2008
Príspevky: 78
Bydlisko: Plzeň

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 14:24:49    Predmet: Odpovedať s citátom

TomasT napísal:
Koupim si na dovolene 5 integrovanych obvodu a nasledne je prodam. Musim si zridit zivnostensky list, jeste ze to vim -)))))


Nejčastější argument překupníčků.

Dále rozvádět tuto diskusi je zbytečné. Doporučuju prostudovat právní rámec.

TomasT napísal:
finito
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
Donuts
Hifista


Založený: 21 december 2006
Príspevky: 228

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 14:37:38    Predmet: Odpovedať s citátom

merhaut napísal:
Cituji
A - "Unika vam jedno podstatne, ten "clapec" to nejspis nepúrodava na zivnostensky list"
B - "Samozrejme ze to dela za ucelem zisku, to je asi kazdemu jasne" .

Příznačné pro tuto debatu je, že někomu, komu nic neunikne a je všechno tak jasné, viz citace, uniká zásadní trivialita, a to, že AB jaksi nelze provozovat současně...


Mel bys jit delat osvetu na Aukro nebo jeste lepe na eBay.

_________________
Můžu z toho udělat článeček na titulku?
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
merhaut
Hifi expert


Založený: 12 október 2006
Príspevky: 2580

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 14:42:40    Predmet: Odpovedať s citátom

Hrušky jablka
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail
boxer
Hifi expert


Založený: 15 apríl 2008
Príspevky: 1167

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 14:54:07    Predmet: Odpovedať s citátom

Já tedy mám taky dojem,že se baví jeden tábor o dvou věcech.

Ale je mi to celkem šumák.
Hlavně když si vyhrajete.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
BV
Hifi inventar


Založený: 06 október 2006
Príspevky: 5223
Bydlisko: Trnava

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 15:06:07    Predmet: Odpovedať s citátom

Úplne zbytočná debata, meno predajcu sa nevyskytuje ani v obchodnom registri ani v živnostenskom registri SR,(takže aká faktúra-IČO, DIČ??), priekupník bez evidencie, účtovníctva, odvodov, daní, ktorý nakupuje niekde pod rukou v sklade v zahraničí , zrejme bez DPH (pritom bez EU VAT Nr).......
Bez rizika, s malou prirážkou posunie ďalej a náklady na záručnú reklamáciu prešmelených kusov chce hodiť na autorizovaného predajcu ,ktorý to platí zo svojho zisku (ktorý tvorí z prirážky k nákupu legálne dovezených kusov -DPH na vstupe!!-, nie zo vzduchu), takže o čom je reč? Vám sa to zdá normálne a morálne?. Kupujúci má uplatňovať reklamáciu tam kde kúpil,s dokladom o nákupe a povinný zabezpečiť opravu je predajca, ktorý sa obráti na svojho dodávateľa alebo autorizovaný servis.
"Koupim si na dovolene(napr. v Anglicku )5 integrovanych obvodu a nasledne je prodam"
A ten, kto ic kúpil, ich pôjde reklamovať napr. do pobočky Arrow Elektronik v ČR, ktorí ich predávajú v ČR?? Bude "prekvapkaný" ako ho vysmejú..
Ak je argument- "je to lacnejšie" -v poriadku, ale potom sa nečudujte keď obchodníka druhý deň nenájdete....
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť autorové WWW stránky
frakan
Hifista


Založený: 16 máj 2007
Príspevky: 158
Bydlisko: Nové Mesto n/V

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 15:23:27    Predmet: Odpovedať s citátom

presne tak, niet čo dodať Thumbs up
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
TomasT
Hifi expert


Založený: 02 február 2007
Príspevky: 1437

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 15:59:55    Predmet: Odpovedať s citátom

Pane Bunta, pri vsi ucte, kupte si nove auto, kde vam vyrobce garantuje zarucni opravy v cele eu, jedte treba do francie at to nemate moc blizko a tam se vam auto poskodi vlivem vadne vyroby. Pujdete jej reklamovat ke svemu prodejci ?? Asi tezko. Uplatnite zarucni opravu v nejblizsim moznem miste.Tady nejde o toho cloveka, ale o to, ze tuto sluzbu garantuje vyrobce. S tema integracema jste to taky spatne pochopil, narazel jsem na fakt, ze kvuli par kusum neni treba vubec zrizovat zivnostensky list. U tech samozrejme celoevropska garance neni a nebude. Ale jsou produkty u kterych je a timto by se mela dle meho dodrzovat.

Ja koupil TV v praze, kdybych postupoval dle vaseho uvazeni, tak az se mi podela, mel bych si ji nalozit na zada a upalovat do praglu, tam ji vrazit prodejci a jet nasledne zpet. Pote si ji tam zase vyzvednout. Proc, neni duvod s tim zatezovat prodejce i kdyz samozrejme muzu. Poslu s kupnim dokladem servisnimu stredisku.

Az budete mit produkci v radech jake ma HK, treba zjistite ze garantovanim celoevropske zaruky se zvysi exkluzivita vaseho zbozi a bude se lepe prodavat. Stejne reklamace ponesete na bedrech vy, jakozto vyrobce.

Mam TV s evropskou garanci. Schvalne jsem vytahl zarucni list kde se DOSLOVNE pise, ze muzu uplatnit zaruku v kteremkoliv autorizovanem servise, takze i u vas na slovensku nebo ve francii. Dale se uvadi ze evropska garance je 1 rok a zbytek zaruky do 24 mesicu prebira spolecnost samsung. Cili jestlize se mi ta bedna omrzi a prodam ji nekomu na slovensko, do jednoho roku mu ji MUSI opravit kdekoliv v evrope, nebo v unii, nechce se mi to cist cele, nemam na to cas.

A o to tady bezelo, ze servis HK toto nedodrzi, i kdyz to jeho materska spolecnost garantuje a necha si za to samozrejme pausalne zaplatit. Je to vyhoda pro zakaznika a vyrobci to jako vyhodu uvadi a nabizi. To ze u nas to stoju 700E a za kopeckama450E je vec jina a do te ja nevidim. Nebo radeji nechci videt, ale chapu i nase prodejce ze chteji zit.


Naposledy upravil TomasT dňa Po august 10, 2009 16:05:18, celkom upravené 1 krát.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
rrajnoha
Nádejný hifista


Založený: 24 január 2007
Príspevky: 58

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 16:04:59    Predmet: Odpovedať s citátom

Vážení.

Nechtěl jsem tímto příspěvkem rozpoutat tuto "ohnivou" debatu. Myslel jsem, že to může být obdoba hifibazaru http://www.hifibazar.cz/, kde jsou rovněž u nového zboží nižší ceny než obvyklé (u nás - CZ/SK) s tím, že záruční servis se děje přes hifibazar.
Proto jsem se ptal na zkušenosti s nákupem od tohoto človíčka(Melichárka).

PS : souhlasím s posledním příkladem od TomasT
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Donuts
Hifista


Založený: 21 december 2006
Príspevky: 228

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 16:18:02    Predmet: Odpovedať s citátom

frakan napísal:
presne tak, niet čo dodať Thumbs up


Ale je, presne to co dodal TomasT. Protoze i ten prekupnik to zbozi koupil u zahranicniho AD a Harman proste garantuje mezinarodni zaruku, nic vic nic min. Abych usetril merhautovi klavesnici, tak jeste musim pripomenout kysela jabka a zapskle hrusky.

_________________
Můžu z toho udělat článeček na titulku?
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
BV
Hifi inventar


Založený: 06 október 2006
Príspevky: 5223
Bydlisko: Trnava

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 16:39:12    Predmet: Odpovedať s citátom

citácia:
Protoze i ten prekupnik to zbozi koupil u zahranicniho AD a Harman proste garantuje mezinarodni zaruku,

Zákazník nemá doklad od AD, ale od priekupníka...Podmienkou je doklad o kúpe, nie zdrap papiera.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť autorové WWW stránky
Donuts
Hifista


Založený: 21 december 2006
Príspevky: 228

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 16:45:33    Predmet: Odpovedať s citátom

BV napísal:
citácia:
Protoze i ten prekupnik to zbozi koupil u zahranicniho AD a Harman proste garantuje mezinarodni zaruku,

Zákazník nemá doklad od AD, ale od priekupníka...Podmienkou je doklad o kúpe, nie zdrap papiera.


Predpokladam, ze ke zbozi dodava zarucni list potvrzeny AD od ktereho nakoupil, coz je jediny doklad potrebny k uplatneni mezinarodni zaruky.

_________________
Můžu z toho udělat článeček na titulku?
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
BV
Hifi inventar


Založený: 06 október 2006
Príspevky: 5223
Bydlisko: Trnava

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 17:24:23    Predmet: Odpovedať s citátom

citácia:
Please note, for warranty service you'll need your original bill of sale from an authorized dealer, as proof of purchase.

Zo stránky HK
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť autorové WWW stránky
boxer
Hifi expert


Založený: 15 apríl 2008
Príspevky: 1167

PríspevokZaslal: Po august 10, 2009 17:48:54    Predmet: Odpovedať s citátom

TomasT

Pane Bunta, pri vsi ucte, kupte si nove auto,
No a to jsou ty hrušky a třešně či co.

Pan Bunta si nebude kupovat auto od chlapíka jakéhosi,ale od normálního prodejce,který mu k tomu dodá veškerou potřebnou "patrituru".

Kdežto zde zmiňovaný chlapík NENÍ normální prodejce,nýbrž se tak tváří.Jeho partitura nebude mít správné noty.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:   
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Bojisko / offtopisko Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalšia
Strana 2 z 6

 
Prejdi na:  
Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.
Môžete pripojiť súbory do tohto fóra.
Môžete sťahovať súbory z tohto fóra.


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Slovenský preklad phpBB Slovak - www.pcforum.sk
TOPlist